Montaż Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków

Śląsk i Małopolska

Montaż zakupionej oczyszczalni można wykonać samodzielnie jak również zlecić go naszej wyspecjalizowanej ekipie.

Zakupione urządzenia przywozimy własnym transportem.
Posiadamy odpowiednią wiedzę , doświadczenie oraz zaplecze sprzętowe aby bezproblemowo wykonać dla Państwa kompletną i poprawnie działającą instalację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Montaż – Przykładowe sposoby odprowadzenia wody pościekowej

ciekTo najtańszy a zarazem najbezpieczniejszy sposób odprowadzniea wody pościekowej.
Wysoki stopień oczyszczenia pozwala na odprowadzenie wody pościekowej z biologicznej oczyszczalni ścieków bezpośrednio do cieku wodnego np.: rowu, rzeki.
Sprawdza się na każdych warunkach gruntowo wodnych.
Wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

studniaOdprowadzenie to sprawdza się w przypadku gdy warstwy chłonne znajdują się głębiej np na głębokości 2m ppt.
Poziom wód gruntowych musi być bardzo niski. 1,5 metra poniżej dna studni chłonnej.
Stosujemy systemowe studnie chłonne z żywic poliestrowych lub wykonujemy je z kręgów betonowych .
Przy odprowadzniu na terenie własnej posesji wymaga zgłoszenia.

poletkoOdprowadzenie to sprawdza się w przypadku gdy warstwy chłonne znajdują się płytko np na głębokości 0,7m ppt.
Poziom wód gruntowych musi być niski. 1,5 metra poniżej dna poletka.

Stosujemy systemowe poletka ze studzienką rozdzielczą fi 400mm i długością rur dobraną do rodzaju gruntu.
Przy odprowadzniu na terenie własnej posesji wymaga zgłoszenia.

Odprostudnia-nasypwadzenie to sprawdza się w przypadku średnio przepuszczalnych gruntów i/lub wysokiego poziomu wód gruntowych.
Wymaga przepompowni.
Stosujemy systemowe studnie chłonne z żywic poliestrowych lub wykonujemy je z kręgów betonowych .
Przy odprowadzniu na terenie własnej posesji wymaga zgłoszenia.

poletko-nasypOdprowadzenie to sprawdza się w przypadku trudno przepuszczalnych gruntów i/lub wysokiego poziomu wód gruntowych.
Wymaga przepompowni.
Stosujemy systemowe poletka ze studzienką rozdzielczą fi 400mm i długością rur dobraną do rodzaju gruntu.
Przy odprowadzniu na terenie własnej posesji wymaga zgłoszenia.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od oczyszczalniOdległość w metrach układu rozsączającego
Granica posesji lub droga 22
Dom mieszkalny brak norm5
Studnia – ujęcie wody pitnej 1530
Wody gruntowe brak norm1,5
Rurociągi z gazem, wodą 1,51,5
Przewody elektryczne 0,80,8
Drzewa i krzewy brak norm3

Pytania

Przy budowie domu przewidując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętajmy aby wyjście kanalizacji umieścić możliwie płytko. Najlepiej 0,4m ppt. Pozwoli to uniknąć problemów oraz obniży koszty montażu oczyszczalni. Jeśli wyjście już jest głębiej – na pewno poradzimy sobie z tym problemem.

Przy budowie domu należy pamiętać o wykonaniu odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych rurą fi 110mm. Odpowietrzenie powinno być wyprowadzone 0,6m  ponad dach. Jest to konieczne do prawidłowej i bezproblemowej pracy oczyszczalni.

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni o przepustowości dobowej do 7,5 m3. Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

W przypadku budowy oczyszczalni z odprowadzeniem do:

 1. Szczelnego zbiornika – w celu gromadzenia oczyszczonego ścieku i wykorzystywania go do celów gospodarczych np. podlewania – wystarczy samo zgłoszenie do Starostwa lub UM.
 2. Rozsączania w gruncie (studnia chłonna , drenaż rozsączający, itp..) – zgłoszenie do Starostwa lub UM należy poprzedzić wykonaniem zgłoszenia wodnoprawnego.
 3. Odprowadzenia do cieku wodnego lub poza granice swojej nieruchomości –  zgłoszenie do Starostwa lub UM należy poprzedzić wykonaniem operatu wodnoprawnego.

Wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w starostwie:

 • W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę czyszczalni.
 • Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów.
 • Wypełnić OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) .
 • Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni.
 • Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
 • Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych (ciek wodny, rów, rzeka, itp…), to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:

 • Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej,
 • Operat wodno-prawny.

W przypadku, gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 • Wykonać badania geotechniczne gruntu,
 • Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 • Powyżej 5m3 na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
 • Powyżej 7,5m3 na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

Nasi projektanci mogą dla Państwa przygotować niezbędne dokumenty.